HOME
 

 
พิธีรับต้อนรับ ผู้อำนวยการ
ณรงค์ คงสมปราชญ์
ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
พิธีรับต้อนรับ รองผู้อำนวยการ
สมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ
ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
 
พิธีรับต้อนรับ รองผู้อำนวยการ
เพชรรัตดา เทพพิทักษ์
ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล
รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ร่วมพิธีเปิด
โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมและ
ภัยหนาว โดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุ่มที่ 2 สพม.1 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ได้รับประกาศ
เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาดีเด่น

ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 จากมูลนิธิธรรมดี
[ภาพกิจกรรม]
คณะครูกลุ่มโรงเรียนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้แก่
โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
และกลุ่มโรงเรียนราชวินิต
รวม 9 โรงเรียน ร่วมถวายพระพรแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาล
ศิริราช นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
[ภาพกิจกรรม]
คณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
ร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ
โรงพยาบาลศิริราช
[ภาพกิจกรรม]
งานอนามัยได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจำปี ระดับ ม.ต้น

ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 เวลา
08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
[ภาพกิจกรรม]
การระดมความคิดเห็นการรับ
นักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
[ภาพกิจกรรม]
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557
งานอนามัยร่วมกับคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการ
ตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณะครู
ครูอัตราจ้าง อัตราจ้าง นักการภารโรง
ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน
ทำความสะอาด ในโรงเรียน
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
กิจกรรมมอบแท็บเล็ตให้แก่
นักเรียน ม.2
ณ หอประชุม โรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
     
     
     
     
     
     
     
หน้า 1 , 2 , 3
ข้อมูล ณ วันที่