Home | Contact | Map | Site map | Thai/Eng
line decor
line decor

 

 


    
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่อง การ สร้างข้อสอบออนไลน์

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
(ภาพกิจกรรม)

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน  อาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันการจัด สวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น

ณ หอประชุม รร.ราชวินิต มัธยม วันที่ 7 ส.ค. 56 โดยมี ครูทิชาพร นิลแพทย์ และ ครูปราโมทย์ กรีโรจนีย์ ควบคุม
การแข่งขัน (ภาพกิจกรรม)

 
 
ครูทับทิมทอง กอบัวแก้ว และครูปราโมทย์ กรีโรจนีย์ กลุ่มสาระการเีรียนรู้งานอาชีพ
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการวิจัยนานาชาติ ด้านความรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ICILS 2013)

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงเรียนราชวินิต มัธยม
ได้รับการสุ่มเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ จาก สสวท.

(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ ICT สำหรับการเรียนการสอน
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
ครูทับทิมทอง กอบัวแก้ว พานักเรียนเข้าอบรม การสร้างเกมส์ kodu ณ บริษัท Microsoft ประเทศไทย

(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ การงาน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ
 ต่าง ๆ ใน จ.ตราด วันที่ 29-30 กันยายน 2555
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
สัปดาห์ห้องสมุด "เด็กยุคใหม่  ใส่ใจการอ่าน"
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  กลุ่มสาระการงานฯ จัดกิจกรรม  สัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยมี  กิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงและกิจกรรมวิชาการ เช่น การตอบคำถาม
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 

 
     
โรงเรียนราชวินิต มัธยม181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทร : 0-2282-0117 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th