Home | Contact | Map | Site map | Thai/Eng
line decor
line decor

 

 


    
 
ตัวแทนนักเรียนร่วมประชุม โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 56 ใน "กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็ก
และเยาชน" 

(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนราชวินิต มัธยม
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดคุณธรรม เพื่อหารายได้มอบให้กับ
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการโดยการเปิดตลาดนัดขายสินค้าโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้เป็น
สาธารณะกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น
การเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยมเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 "กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาชน"  
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
การแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โครงการประทีปธรรม ราชวินิต มัํธยม เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2555
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วม "การแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดนางช"ี
(คลิกชมภาพกิจกรรม)


 
หน้า 1 , 2 , หน้าถัดไป>>

 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0-2282-0117 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th