รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2557
  รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2556
     
 
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2555
  รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2554
   
   
   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555