คณะผู้บริหาร
คณะครูกลุ่มสาระฯ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
อาจารย์อัตราจ้าง
อาจารย์ชาวต่างประเทศ