ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ตารางการจัดห้องสอบ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ให้ใช้เวลาเรียนปกติตามตารางสอนเดิม คือ คาบละ
55 นาที นักเรียน ม.ต้น เลิกเรียนเวลา 14.40 น. นักเรียน ม.ปลาย เลิกเรียนเวลา 15.35 น.
(เวลาเรียน)
"การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม" วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"ขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556"
เรื่อง การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
การแข่งขันการพูดพาทีสร้างสรรค์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ "เยาวชนไทยหัวใจอาเซียน"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน"
ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 08.00 - 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.
กำหนดการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2555
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
ของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดแพร่
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2555 เข้ารับเกียรติบัตรจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 จำนวน 9 ท่าน
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยมเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 "กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาชน" 
นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผ่านการทดสอบให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556  
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) วันที่ 17 -21 มกราคม พ.ศ. 2555 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2555 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางการจัดห้องสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.ต้น  / ชั้น ม.ปลาย
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแชมปรับปรุงหอประชุม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
.