1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เทียบเคียง กับหลักสูตรมาตรฐานสากล
         2. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความสุขให้กับนักเรียนและบุคลากร
         3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         4. ระดมความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา
         5. ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ