นโยบาย 6 เรื่องที่เป็นจุดเน้น ของการบริหาร
      1. เชิดชูสถาบัน ทุกคนต้องสำนึกและเทิดทูน "สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      2. โรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนมีส่วนประกอบ 2 สิ่งที่สำคัญ คือ "อาคารสถานที่" สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและ มีชีวิตชีวา และผู้คนที่อยู่ ณ ที่นี้มีอัธยาศัย มีน้ำใจต่อกัน และ "ยิ้มไหว้ทักทายกัน" ก็จะเกิดบรรยากาศของความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานร่วมกัน
      3. เสริมสานสามัคคี มีความรักใคร่สมานฉันท์
      4. มุ่งมั่นวิชาการ งานวิชาการต้องเข้มแข็ง ครูมุ่งมั่นในการสอน นักเรียนขยันหมั่นเพียรศึกษา โรงเรียนจึงจะดีมีชื่อเสียง
      5. นักเรียนดีมีวินัย นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นบุคคลที่มี "ระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ" รู้จักรักษาสิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
      6. ใผ่ใจคุณธรรม คือมีมโนธรรมในความซื่อสัตย์สุจริต