1. ปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
         2. สร้างนักเรียนให้เป็น “คนดี” มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

         3. พัฒนาโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย ร่วมพัฒนา โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง