นายณรงค์ คงสมปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางเพชรรัดดา เทพพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน
และสินทรัพย์
นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป