ขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ
          สีกรมท่า
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน