นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
พลเอกจำลอง บุญกระพือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวัฒน์ พสกภักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาวาอากาศโทฉลาด ทองตะโก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
นายวิธานค์ ประยูรโภคราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรยุทธ พุทธพงษ์ศิริพร
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางจินดา อยู่เป็นสุข
กรรมการผู้แทนครู
       
นายกมล หงสกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายไพโรจน์ วิมุกติบุตร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
พระมหาสนิท ถิรธมฺโม
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางสาววนิดา ชมไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์ศาสนา
       
 
นายวรเทพ หงส์ศิริกุลกิจ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรรมการและเลขานุการ