ประวัติโรงเรียนราชวินิต มัธยม
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม
  ปรัชญาโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  กลยุทธ์
  คณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  นโยบายพัฒนาโรงเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียน
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ราชวินิต มัธยม