ลักษณะนักเรียน เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้า
          1. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้ศึกษาดี
          2. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้มีวินัย
          3. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้ใฝ่กิจกรรม
          4. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
          5. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
          6. นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นผู้มีความพอเพียง