Home | Contact | Map | Site map | Thai/Eng
ข้อมูลสถานศึกษา | เกี่ยวกับนักเรียน | คณะกรรมการสถานศึกษา | บทเรียนออนไลน์
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
หน้าหลัก ข้อมูลสถานศึกษา เกี่ยวกับนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า บทเรียนออนไลน์ ติดต่อเรา Thai/Eng
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
ข้อมูล วันที่ 22 ก.พ. 56
Hit Counter by Digits
 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

 
 
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
 
 
รายนามผู้ให้การสนับสนุน
 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2556
 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ตารางการจัดห้องสอบ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ให้ใช้เวลาเรียนปกติตามตารางสอนเดิม คือ คาบละ
55 นาที นักเรียน ม.ต้น เลิกเรียนเวลา 14.40 น. นักเรียน ม.ปลาย เลิกเรียนเวลา 15.35 น.
(เวลาเรียน)
"การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม" วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"ขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556"
เรื่อง การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
การแข่งขันการพูดพาทีสร้างสรรค์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ "เยาวชนไทยหัวใจอาเซียน"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน"
ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 08.00 - 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.  
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2555  
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
ของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดแพร่   
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2555 เข้ารับเกียรติบัตรจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 จำนวน 9 ท่าน  
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยมเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 "กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาชน"  
. ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
 
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
ยื่นซองวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
[ประกาศ]  
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโปรเจคเตอร์
พร้อมจอฉาย และเครื่องถ่ายทอดสัญญาภาพ
[ประกาศ]   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอฉาย
และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
[ประกาศ]  
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๔๑๖
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
[ประกาศ]    
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้อง ASEAN
School Online (ASEAN e- Classroom)
[ประกาศ]  [รายละเอียด]   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๔๑๖ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา
[ประกาศ]   [รายละเอียด]   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.ต้น
[ประกาศ]    
. ประกาศย้อนหลัง...
 
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
 
การแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศ
กรมพละศึกษา ประจำปี 2557
วันที่ 8 – 12 มกราคม 2557
ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุน
สนับสนุนวงโยธวาทิตจำนวน 180,000
บาท และรางวัลอื่น ๆ
[รายละเอียด] [ภาพกิจกรรม]
ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2556

รร. ราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรม โดย
กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
(ประวัติ) (ภาพกิจกรรม)
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๒
(ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน
ในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์

(ภาพกิจกรรม)
 
 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์พา
นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
ณ จ.ชลบุรี
วันที่ 3 ส.ค. 56
(ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
ตัวแทนนักเรียนร่วมประชุม
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน
โดยสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ
วันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 56 ใน
"กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาชน"  (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ใน
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5–8
เมษายน 2556

[ประวัติของนักเรียน]        (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
การแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศ
กรมพละศึกษา ประจำปี 2557
วันที่ 8 – 12 มกราคม 2557
[ผลการการแข่งขัน]
(ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ มองรางวัลแก่นักเรียน
ที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
โดยได้รับรางวัลการจัดสวนถาด
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท ี่63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
[ผลการการแข่งขัน] (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ มอบรางวัล
สำหรับนักเรียนคนเก่ง
ปีการศึกษา 2556

(ภาพกิจกรรม)
 
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
 
 
 
 
อินไซต์ ร.น.ม. ปี 2556
 
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2555
รายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปี 2555
 
รายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปี 2554
 
 
 
การสมัครเข้าเรียน ผลการเรียน ผู้บริหาร กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า
ข่าวการรับสมัคร ชั้น ม.1 การเลือกชุมนุม ครูในกลุ่มสาระ ศิษย์เก่าดีเด่น
ข่าวการรับสมัคร ชั้น ม.4 การเลือกสาระเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่า
ขั้นตอนการสมัครเรียน ผลงานนักเรียน นักการภารโรง  
ค่าเล่าเรียน ตารางสอน การป้อนคะแนน  
สื่อประชาสัมพันธ์ ตารางสอบ ผลงานครู  
    ตารางการจัดห้องสอบ        
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวนำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี การแสดงถวายพระพรวันพ่อ 5 ธ.ค. 2555
   
การแสดงเชียร์ของคณะสีแดงในงานกีฬาสี รนม. ปี 2555 การแสดงเชียร์ของคณะสีเหลืองในงานกีฬาสี รนม. ปี 2555
  VDO Clip More..
 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0-2-282-0117 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th