Home | Contact | Map | Site map | Thai/Eng
ข้อมูลสถานศึกษา | เกี่ยวกับนักเรียน | คณะกรรมการสถานศึกษา | บทเรียนออนไลน์
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
หน้าหลัก ข้อมูลสถานศึกษา เกี่ยวกับนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า บทเรียนออนไลน์ ติดต่อเรา Thai/Eng
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
ข้อมูล วันที่ 22 ก.พ. 56
Hit Counter by Digits
 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

 
 
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
 
 
รายนามผู้ให้การสนับสนุน
 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2556
 
ฉีดวัคซีน งานอนามัยได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนห้ภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน ครู
บุคลากรในโรงเรียน มื่อวันที่ 27 มิถุนายน และ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ตารางการจัดห้องสอบ
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | ตารางการจัดห้องสอบ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ให้ใช้เวลาเรียนปกติตามตารางสอนเดิม คือ คาบละ
55 นาที นักเรียน ม.ต้น เลิกเรียนเวลา 14.40 น. นักเรียน ม.ปลาย เลิกเรียนเวลา 15.35 น.
(เวลาเรียน)
"การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม" วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
"ขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556"
เรื่อง การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
การแข่งขันการพูดพาทีสร้างสรรค์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ "เยาวชนไทยหัวใจอาเซียน"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน"
ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 08.00 - 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.  
 
. ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
 
ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสากล
(กลองทิมปานี)
[วันที่ 4 ก.ค. 57]  [ประกาศ]   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ในห้องเรียน [วันที่ 26 มิ.ย. 57] [ประกาศ]   
ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล (กลองทิมปานี) [วันที่ 17 มิ.ย. 57]
 [ประกาศ]   
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ในห้องเรียน [วันที่ 9 มิ.ย. 57]
[ประกาศ]   
โรงเรียนราชวินิต มัธยม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ติดต่อโทร 02-2827897 ต่อ 120 หรือติดต่อด้วยตนเอง คุณครูปนิตา สารธิมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  
. ประกาศย้อนหลัง...
 
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
(กิจกรรมทั้งหมด)  
 
การระดมความคิดเห็นการรับ
นักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
[ภาพกิจกรรม]
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557
งานอนามัยร่วมกับคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการ
ตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณะครู
ครูอัตราจ้าง อัตราจ้าง นักการภารโรง
ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน
ทำความสะอาด ในโรงเรียน
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
กิจกรรมมอบแท็บเล็ตให้แก่
นักเรียน ม.2
ณ หอประชุม โรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
พิธีประดับเข็มนักเรียน ม.4
ประจำปีการศึกษา 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิต มัธยม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
พ่นยากันยุง
กลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วไป กับ
งานอนามัย
ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเขตดุสิต
ทำการฉีดพ่นยากำจัดพาหะนำโรค
ภายในบริเวณโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
กลุ่มบริหารบุคคล การเงินและ
สินทรัพย์ จัดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"การนำข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน"
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
[ภาพกิจกรรม]
การอบรมปฐมนิเทศเสริมสร้าง
สมรรถนะนักเรียนและคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น ม. 1 วันที่ 8 พ.ค. 2557
ระดับชั้น ม. 4 วันที่ 9 พ.ค. 2557
ณ หอประชุม โรงเรียนราชวินิต มัธยม
[ภาพกิจกรรม]
การประชุมผู้ปกครองและ
รับมอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่ วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2557
ณ หอประชุม โรงเรียนราชวินิต มัธยม
[ภาพกิจกรรม]
การแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศ
กรมพละศึกษา ประจำปี 2557
วันที่ 8 – 12 มกราคม 2557
ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุน
สนับสนุนวงโยธวาทิตจำนวน 180,000
บาท และรางวัลอื่น ๆ
[รายละเอียด] [ภาพกิจกรรม]
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิ.ย.57
(ภาพกิจกรรม)

(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน
ในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์

(ภาพกิจกรรม)
 
 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์พา
นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
ณ จ.ชลบุรี
วันที่ 3 ส.ค. 56
(ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
ตัวแทนนักเรียนร่วมประชุม
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน
โดยสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ
วันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 56 ใน
"กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาชน"  (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ใน
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5–8
เมษายน 2556

[ประวัติของนักเรียน]        (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
การแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษา ชิงถ้วยเกียรติยศ
กรมพละศึกษา ประจำปี 2557
วันที่ 8 – 12 มกราคม 2557
[ผลการการแข่งขัน]
(ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ มองรางวัลแก่นักเรียน
ที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
โดยได้รับรางวัลการจัดสวนถาด
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท ี่63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
[ผลการการแข่งขัน] (ภาพกิจกรรม)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ จัดโครงการแลก
เปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน
ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
(CQUPT)
วันที่ 17 มี.ค. ถึง วันที่ 6 เม.ย. 57 (ภาพกิจกรรม)
(ความรู้สึกของนักเรียน)
(คลิกชมกิจกรรมอื่น ๆ)
 
 
 
 
อินไซต์ ร.น.ม. ปี 2556
 
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2555
รายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปี 2555
 
รายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปี 2554
 
 
 
การสมัครเข้าเรียน ผลการเรียน ผู้บริหาร กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า
ข่าวการรับสมัคร ชั้น ม.1 การเลือกชุมนุม ครูในกลุ่มสาระ ศิษย์เก่าดีเด่น
ข่าวการรับสมัคร ชั้น ม.4 การเลือกสาระเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่า
ขั้นตอนการสมัครเรียน ผลงานนักเรียน นักการภารโรง  
ค่าเล่าเรียน ตารางสอน การป้อนคะแนน  
สื่อประชาสัมพันธ์ ตารางสอบ ผลงานครู  
    ตารางการจัดห้องสอบ        
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวนำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี การแสดงถวายพระพรวันพ่อ 5 ธ.ค. 2555
   
การแสดงเชียร์ของคณะสีแดงในงานกีฬาสี รนม. ปี 2555 การแสดงเชียร์ของคณะสีเหลืองในงานกีฬาสี รนม. ปี 2555
  VDO Clip More..
 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0-2-282-0117 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th : rnm@rnm.ac.th